Advocaten

Rechtsgebieden

Landen

Algemene voorwaarden TLMC

 

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk I, IV, V en hoofdstuk VII van deze voorwaarden zijn steeds toepasselijk.

De bepalingen in hoofdstuk II van deze voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten ter zake van de verkoop en levering van software-producten.

De bepalingen in hoofdstuk III zijn algemene voorwaarden voor advertenties.

De bepalingen in hoofdstuk IV zijn de gebruikersvoorwaarden en is de disclaimer voor het gebruik van de website www.advocabo.com.

De bepalingen in hoofdstuk V zijn de algemene voorwaarden bij koop op afstand.

De bepalingen in hoofdstuk VI zijn de algemene voorwaarden bij koop op afstand door consumenten.

Indien de bijzondere bepalingen in hoofdstuk II, III, IV, V en VI expliciet afwijken van de bepalingen in de overige hoofdstukken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de bijzondere bepalingen voor de algemene bepalingen.

Van een afwijkende bepaling is sprake indien daarbij expliciet afgeweken wordt van een in hoofdstuk I of hoofdstuk VII opgenomen bepaling. Indien in hoofdstuk II, hoofdstuk III, hoofdstuk IV V of VI aanvullende bepalingen opgenomen zijn ten opzichte van het bepaalde in hoofdstuk I of VII, dan zijn de aanvullende bepalingen in hoofdstuk II, hoofdstuk III respectievelijk hoofdstuk IV, V of VI aanvullend aan de bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk I en / of VII. Van een aanvullende bepaling is sprake indien de inhoud van een bepaling niet tegenstrijdig is aan de inhoud van een andere bepaling, maar een nadere uitwerking van een andere bepaling is of daarin wordt voorzien in een specifieke regeling voor de specifieke activiteit of daarin omschreven omstandigheid waar de bepaling voor geschreven is.

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavol­gende ter­men in de navol­gende betekenis ge­bruikt, tenzij uit­drukkelijk anders is aange­geven.

Gebruiker: de Gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Contractspartij: de wederpartij van Gebruiker.

artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gebruiker en een Contractspartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Contractspartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van het nietige of vernietigde gedeelte overeen te komen. Daarbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaatst te vinden ‘naar de letter’ van deze bepalingen.
 5. Aan de kopjes boven de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn slechts ter indicatie van de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

artikel 3. Offertes, prijzen, levertijden en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Door Gebruiker opgegeven levertijden zijn steeds indicatief en geven de Contractspartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Door Gebruiker opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Gebruiker is niet gebonden aan een offerte indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Contractspartij redelijkerwijs kan, althans had moeten begrijpen dat de offerte of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in een offerte genoemde zaken of diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of nadere overeenkomsten.

artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst; levering, monsters en modellen

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en volgens de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Contractspartij in rekening te brengen. Voorts is Gebruiker in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder alsdan in gebreke te komen of zonder gehouden te zijn tot compensatie aan de Contractspartij, terwijl Gebruiker in dat geval wel gerechtigd is tot compensatie van de schade die voortvloeit uit de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door de Contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Contractspartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Levering vindt plaats af magazijn van Gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 7. Indien de zaken worden bezorgd om een ander adres, dan vindt dit plaats voor rekening en risico van de Contractspartij. Gebruiker is in dat geval gerechtigd de bezorgkosten in rekening te brengen. Deze kosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Bij levering onder rembours worden bezorgkosten steeds in rekening gebracht.
 8. De Contractspartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
 9. Indien de Contractspartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Contractspartij.
 10. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Contractspartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Contractspartij deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 11. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Door Gebruiker opgegeven levertijden is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractspartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen om alsnog te leveren.
 12. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 13. Is aan de Contractspartij een monster of model getoond of verstrekt, dan strekt dit monster of model slechts als aanduiding zonder dat de zaak daaraan dient te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

artikel 5. Contractsduur

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en een Contractspartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Contractspartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Contractspartij hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 4 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die volledig aan haar kunnen worden toegerekend.

artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Contractspartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Gebruiker is gerechtigd en zonder gehouden te zijn tot enigerlei vergoeding, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, indien partijen schriftelijk anders overeenkomen of indien de redelijkheid en billijkheid anders met zich meebrengt.

artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Gebruiker op de Contractspartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden, geven Gebruiker goede grond te vrezen dat de Contractspartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Gebruiker de Contractspartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 1. In de genoemde gevallen is Gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Gebruiker schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of zaken waarvan de Contractspartij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Gebruiker eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot compensatie.

 

artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. De Contractspartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst daarvan te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Contractspartij onder andere te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee maanden na constatering daarvan schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Klachten over werkzaamheden die door Gebruiker verricht worden, dienen door de Contractspartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Contractspartij verplicht tot afname en betaling aan Gebruiker. Wenst de Contractspartij gebrekkige zaken te retourneren, dan vindt dit steeds plaats voor rekening en risico van de Contractspartij. Een en ander onder de voorwaarde dat retournering slechts kan plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de geleverde zaken kosteloos vervangen respectievelijk alsnog uitvoering geven aan de overeenkomst zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Contractspartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Contractspartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 6. Indien het alsnog leveren van de juiste zaken respectievelijk het alsnog uitvoering geven aan de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

artikel 12. Tarieven en honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast tarief of honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 3, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 2, 4 t/m 8 van dit artikel.
 2. De door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief of honorarium overeenkomen.
 4. Indien geen vast tarief of honorarium wordt overeengekomen, zal het tarief of honorarium worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 7. Indien Gebruiker met de Contractspartij een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
 8. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt en plaatsvindt binnen twee maanden na het aangaan van de overeenkomst, is de Contractspartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. Indien de overeenkomst wordt ontbonden is Gebruiker niet gehouden tot enigerlei compensatie aan de Contractspartij.

artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Contractspartij in verzuim; de Contractspartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement of aanvrage daarvan, van aanvrage van surseance van betaling van de Contractspartij of een andere omstandigheid waardoor de Contractspartij niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van de Contractspartij jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 4. Door de Contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Contractspartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Bij bestellingen via het Internet vindt levering onder rembours plaats. Betaling dient in dat geval te geschieden op het moment van levering. De kosten voor levering onder rembours worden in rekening gebracht.

artikel 14. Incassokosten

 1. Is de Contractspartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractspartij. In ieder geval is de Contractspartij verschuldigd:
over de eerste 3.000,00 1­5­,­00%
over het meerdere tot 6.000,00 1­0­,­00%
over het meerdere tot 15.000,00 8,00%
over het meerdere tot 60.00­0,00 5,00%
over het meerdere boven 60.000,00 3,00%
 1. Indien Gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid zodanig beperkt tot de aansprakelijkheid nimmer meer bedraagt dan het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Contractspartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker geleverde zaken en producties, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, advertenties enz. blijven eigendom van Gebruiker, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen. Indien partijen overeenkomst dat de eigendom daarvan overgaat aan de Contractspartij of aan derden, dan blijven de geleverde zaken en producties eigendom van Gebruiker totdat de Contractspartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Contractspartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken en producties te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Contractspartij verplicht Gebruiker terstond op de hoogte te stellen en al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht ter zekerstelling van de eigendomsrechten van Gebruiker.
 4. De Contractspartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Contractspartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 18. Teruggave zaken

 1. Indien Gebruiker aan de Contractspartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Contractspartij gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen na uitvoering van de overeenkomst of daartoe strekkend verzoek van Gebruiker, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De kosten daarvoor komen voor rekening, en retournering vindt plaats voor risico, van de Contractspartij, tenzij partijen expliciet anders overeenkomst. Indien de Contractspartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Contractspartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, is de Contractspartij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, daaronder begrepen de kosten van vervanging, binnen 14 dagen na het ontstaan van deze kosten te vergoeden aan Gebruiker.

artikel 19. Garantie en vrijwaringen

 1. De door Gebruiker te leveren zaken van Gebruiker voldoen aan de daaraan gebruikelijk te stellen eisen bij regulier gebruik daarvan binnen Nederland. De garantietermijn bedraagt 12 maanden na levering.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Contractspartij, naar keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Contractspartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom aan Gebruiker te verschaffen.
 3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Contractspartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 4. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
 5. De Contractspartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Contractspartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 6. Indien de Contractspartij aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de Contractspartij dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Hoofdstuk II Licentievoorwaarden software-producten

artikel 20. Algemeen

 1. Deze algemene licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Gebruiker of haar leveranciers, programmatuur aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle tot Gebruiker behorende bedrijven alsmede haar leveranciers en medewerkers, zullen hierna gezamenlijk en individueel aangeduid worden als Gebruiker.

artikel 21. Definities

 1. In deze licentievoorwaarden wordt verstaan onder:

Programmatuur / Software: Computerprogramma’s op dragers en de bijbehorende documentatie, waarvoor Gebruiker aan de Contractspartij een gebruiksrecht heeft verleend.

Documentatie: Door Gebruiker aan de Contractspartij geleverde schriftelijke informatie waarin de werking en het gebruik van de programmatuur worden omschreven.

Licentie: Het recht van de Contractspartij de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.

Dragers: De zaak waarop respectievelijk waarin de programmatuur is vastgelegd.

De Contractspartij: De Gebruiker van de programmatuur.

artikel 22. Gebruikslicentie

 1. Gebruiker verleent aan de Contractspartij niet exclusieve licentie tot het gebruik van de geleverde programmatuur. Gebruiker verkoopt aan de Contractspartij de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd.
 2. De Contractspartij is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen.
 3. De softwarelicentie geeft uitsluitend het recht tot gebruik van de telkens in licentie gegeven versie.

 

artikel 23. Levering en installatie

 1. Levering van de programmatuur met inbegrip van documentatie en dragers zal geschieden na ontvangst van de daartoe strekkende order van de Contractspartij en onder de in artikel 7 bedoelde voorwaarden.
 2. Installatie van de programmatuur geschiedt door de Contractspartij, tenzij anders overeengekomen.

artikel 24. Garanties

 1. Gebruiker garandeert:

– dat de programmatuur de in de documentatie genoemde eigenschappen bevat;

– dat de programmatuur functioneert op de in de documentatie aangeduide apparatuur;

– dat de dragers waarop de programmatuur geleverd is, vrij zijn van fouten en gebreken, mits deze op de voorgeschreven wijze worden gebruikt;

 1. De in de software opgenomen teksten, waaronder modellen, wet- en regelgeving, jurisprudentie etc., zijn met de grootste zorg en aandacht samengesteld en opgenomen. Gebruiker garandeert echter niet dat deze (steeds) (volledig) voldoen aan de op dat moment geldende regelingen of stand der wetenschap. De Contractspartij behoort bij gebruik van geleverde teksten steeds te controleren of deze geschikt zijn voor het door de Contractspartij beoogde gebruik en of deze actueel zijn. Indien de Contractspartij de opgenomen teksten gebruikt, dan zijn noch Gebruiker, noch de auteurs der teksten, aansprakelijk voor eventuele uit dit gebruik voortvloeiende schade aan de zijde van de Contractspartij of derde(n).
 2. Wanneer de geleverde software bij gebruik op de voorgeschreven wijze fouten en gebreken vertoont, heeft de Contractspartij naar keuze van Gebruiker het recht:

– op het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van de software;

– op restitutie van de betaalde koopprijs;

– vergoeding ter compensatie van de minderwaarde.

 1. De garantie vervalt indien de Contractspartij wijzigingen in de programmatuur aanbrengt en / of de installatie van de programmatuur niet op de in de documentatie beschreven wijze uitvoert en / of de in de documentatie beschreven bediening van de programmatuur niet op de juiste wijze uitvoert.

artikel 25. Verplichtingen Contractspartij

 1. De Contractspartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de aan de Contractspartij geleverde programmatuur, controle- en beveiligingsprocedures en voor een adequaat systeembeheer.
 2. Indien is overeengekomen dat de Contractspartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Gebruiker staan of indien de Contractspartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Gebruiker in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Gebruiker het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de binnen Gebruiker gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 4. Ingeval medewerkers van Gebruiker op de locatie van de Contractspartij werkzaamheden verrichten, zal de Contractspartij kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. De Contractspartij zal Gebruiker vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Gebruiker daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Contractspartij of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

artikel 26. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met een gebrek voortvloeiende uit het onjuist toepassen, daaronder mede begrepen het installeren, van de programmatuur of de informatiedrager.
 2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals profielen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Gebruiker of haar licentiegevers.
 3. De Contractspartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 4. De Contractspartij is niet gerechtigd de programmatuur en documentatie te (doen) verveelvoudigen of daarvan kopieën te (doen) vervaardigen, behoudens in het kader van het vervaardigen van een reservekopie.
 5. De Contractspartij is gerechtigd één reservekopie van de programmatuur en de documentatie te (doen) produceren en aan te houden. Onder reservekopie wordt in deze licentievoorwaarden verstaan: een drager waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar. Het is de Contractspartij niet toegestaan deze reservekopie aan derden ter hand te stellen anders dan ter bewaring ten behoeve van de Contractspartij.
 6. Het is de Contractspartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of anderszins te verwijderen of te wijzigen.
 7. De Contractspartij behandelt alle informatie over de software, de gebruikte methoden en procedures vertrouwelijk. Het is de Contractspartij niet toegestaan deze te (doen) vertalen, decompileren, demonteren of afgeleide werken te creëren uit de software of documentatie.
 8. Het is Gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Gebruiker door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de Contractspartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 9. Indien de Contractspartij programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als de Contractspartij het voornemen heeft dit te doen respectievelijk te laten doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de Contractspartij Gebruiker schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Gebruiker zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de Contractspartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en onder welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de Contractspartij eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze licentievoorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 10. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de Contractspartij gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
 11. Waar in deze licentievoorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Gebruiker schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Contractspartij is gehouden van fouten onverwijld schriftelijk melding aan Gebruiker te maken.
 12. Broncodes, die door de auteur voor licentiëring vrijgegeven zijn, kunnen slechts op grond van een separaat overeen te komen broncode softwarelicentiecontract ter beschikking gesteld worden, tenzij er sprake is van een omstandigheid zoals voorzien bij of krachtens de wet.

artikel 27. Overdracht rechten en verplichtingen

 1. De Contractspartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker aan derden over te dragen.
 2. Overdracht der rechten is slechts mogelijk indien dit uit de aard der overeenkomst en of het geleverde product voortvloeit.
 3. Indien de Contractspartij de informatiedrager overdraagt aan een of meerdere derde, dan gaan ook de licentierechten over op deze derde.
 4. Overdracht der rechten laat onverlet de verplichtingen van de Contractspartij uit hoofde van de overeenkomst met Gebruiker. De Contractspartij blijft derhalve ook na overdracht aan derde(n) steeds gehouden voor de deugdelijke nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Gebruiker, bij gebreke waarvan zowel de derde(n) als de Contractspartij hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn.

artikel 28. Verplichting tot teruggave geleverde producten

 1. Indien het softwarelicentiecontract wordt opgezegd of ontbonden als gevolg van aan de Contractspartij toerekenbare omstandigheden of als gevolg van overmacht, dan is de Contractspartij gehouden de door of namens Gebruiker geleverde zaken, daaronder begrepen alle bestand(del)en, en documentatie met onmiddellijke ingang volledig en vrij van gebreken aangetekend aan Gebruiker te retourneren.
 2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van aan de Contractspartij toerekenbare omstandigheden is de Contractspartij niet gerechtigd tot welke vergoeding ook.

Hoofdstuk III Algemene voorwaarden voor advertenties

artikel 29. Definities

 1. In deze advertentievoorwaarden wordt verstaan onder:

Advertenties: iedere vorm van reclameuiting, bekendmaking en / of aankondiging in welke vorm of van welke aard ook, bestemd om te worden opgenomen, ingevoegd of aangehecht in of aan enigerlei informatiedrager.

Advertentieovereenkomst: een overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractspartij tot plaatsing van één of meer advertenties door Gebruiker.

artikel 30. Duur en uitvoering van de overeenkomst

 1. Een advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf achtereenvolgende maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. De Contractspartij is in dat geval op generlei wijze gerechtigd tot enigerlei vorm van compensatie. Gebruiker is of die daaruit voortvloeit. Gebruiker is daar ook toe gerechtigd in het geval van advertentieovereenkomsten, waar reeds eerder geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
 3. Indien met de Contractspartij een bepaalde afmeting is overeengekomen, is Gebruiker gerechtigd de afmeting te overschrijden.
 4. Indien met de Contractspartij een bepaalde locatie voor een plaatsing van een advertentie, een zogenaamde voorkeursplaatsing, is overeengekomen, is Gebruiker desondanks gerechtigd om de advertentie op een andere locatie te plaatsen. Indien de Contractspartij een meerprijs ten opzichte van een reguliere plaatsing, heeft voldaan in verband met de voorkeursplaatsing, dan wordt het meerdere aan de Contractspartij gerestitueerd respectievelijk verrekend indien de Contractspartij op dat moment nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Gebruiker voldaan heeft.
 5. Indien met de Contractspartij een bepaalde periodieke plaatsing overeengekomen is, is Gebruiker desondanks gerechtigd om deze periode te overschrijden en aldus het moment van plaatsing te wijzigen. De Contractspartij is in dat geval niet gerechtigd tot enigerlei compensatie. De Contractspartij is in dat geval wel gerechtigd om de overeenkomst, met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde opzegtermijn, schriftelijk op te zeggen.
 6. In het geval van zogenaamde advertenties onder nummer, zal Gebruiker zich in de uitvoering daarvan die inspanning getroosten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Gebruiker is echter op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen, die het gevolg zijn van of die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en / of doorzenden van reacties.
 7. Eventuele reacties op advertenties onder nummer, daaronder begrepen reacties via E-Mail of andere multimedia, aangetekende of op andere wijze verzonden brieven, worden als reguliere brieven doorgezonden aan de Contractspartij.
 8. Gebruiker is ter voorkoming van misbruik van het gebruik van de mogelijkheid van advertentie onder nummer, gerechtigd om reacties te openen en / of te lezen.
 9. Gebruiker verplicht zich in dat geval tot geheimhouding ter zake van de inhoud daarvan, tenzij de wet anders voorschrijft.
 10. De Contractspartij dient te zorgen dat het aan te leveren advertentiemateriaal voldoet aan de voorwaarden die Gebruiker daaraan stelt, daaronder begrepen de specificaties, en dat het compleet is. Het advertentiemateriaal dient vrij van beschadigingen, virussen of andere omstandigheden of eigenschappen, waardoor het niet of niet volledig of niet anders dan met vertraging bruikbaar is of waardoor schade kan ontstaan, aangeleverd te worden.
 11. Het advertentiemateriaal en eventuele instructie van de Contractspartij in dat kader, dient binnen de door Gebruiker opgeven termijnen aangeleverd te worden. Bij niet nakoming van het vorenstaande vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, en is de Contractspartij gehouden tot voldoening van al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, daaronder begrepen tot voldoening van de factuur van Gebruiker.
 12. Indien een afdruk ten opzichte van de opgegeven advertentie, geheel of gedeeltelijk onleesbaar, onjuist of onvolledig geplaatst wordt, is de Contractspartij slechts gerechtigd tot een korting van maximaal 50% van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing op een nader door partijen, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de planning van Gebruiker, te bepalen moment. Zulks steeds slechts voorzoveel de advertentie – uitsluitend ter beoordeling van Gebruiker – redelijkerwijs geacht kan worden dat deze niet beantwoord aan het doel waarvoor deze geplaatst werd.

artikel 31. Door de Contractspartij ter beschikking gestelde zaken

 1. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van door de Contractspartij ter beschikking gestelde zaken.
 2. Gebruiker is gerechtigd om aan haar ter beschikking gestelde zaken gedurende een periode van twaalf maanden te bewaren. Na het verstrijken van de periode van twaalf maanden is Gebruiker, te harer keuze, gerechtigd de zaken te vernietigen, respectievelijk aan de Contractspartij te retourneren. De vernietiging respectievelijk retournering komt voor rekening en risico van de Contractspartij, Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die daarvan het gevolg is.

 

Hoofdstuk IV Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer website Advocabo

artikel 32. Gebruik gegevens en verantwoordelijkheid gebruiker van de Website

Indien voor het gebruik van bepaalde onderdelen van de Website en de daar opgenomen gegevens ingelogd dient te worden met een e-mailadres en een wachtwoord, dan is de Gebruiker van de Website verantwoordelijk voor de keuze van het e-mailadres en het wachtwoord.

De Gebruiker van de Website is ermee bekend dat geheimhouding van het e-mailadres en het wachtwoord noodzakelijk is voor het gebruik van de Website en om toegang tot bepaalde gegevens van de Website van TLMC door derden te voorkomen.

Het is de Gebruiker van de Website niet toegestaan om deze gegevens aan derden te verstrekken anders dan ten behoeve van het beheer van het account van de Gebruiker van de Website. Indien er schade ontstaat door het openbaar maken van deze gegevens of het verlies van deze gegevens dan is dat de verantwoordelijkheid van de Gebruiker van de Website. Indien daardoor schade ontstaat aan de zijde van TLMC of van derden dan is de Gebruiker van de Website gehouden tot vergoeding daarvan. Indien TLMC aansprakelijk wordt gehouden voor schade die daardoor is ontstaan dan is de Gebruiker van de Website gehouden tot integrale vrijwaring van TLMC.

artikel 33. Overeenkomsten met derden

Op de Website van TLMC is informatie opgenomen over derden. Deze informatie is informatief. TLMC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. Door TLMC wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of op deze informatie gebaseerde adviezen of handelingen. Indien door of via de Website van TLMC een overeenkomst tot stand komt met een of meerdere derden, dan is TLMC nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan, daaronder begrepen voor de nakoming of de uitvoering van de overeenkomst, daaronder mede begrepen de voldoening van facturen. TLMC is geen partij bij dergelijke overeenkomsten.

TLMC is niet verantwoordelijk voor de deugdelijke overdracht van gegevens door of via de Website. TLMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele verlies, de beschadiging of het corrumperen van data of vertraging in de verzending daarvan.

TLMC stelt de identiteit van een gebruiker van de Website of een aanbieder van Producten of diensten niet vast, controleert de juistheid of volledigheid van door deze partijen opgegeven gegevens niet en staat dus niet in voor de juistheid of volledigheid van door een Gebruiker opgegeven gegevens.

TLMC is gerechtigd om te harer keuze en zonder nadere motivering, informatie of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen aanbiedingen van diensten of producten, te verwijderen en verwijdert te houden van de Website.

De Gebruiker van de Website is gehouden tot vrijwaring van TLMC voor claims hoe ook genaamd die verband houden met of voortvloeien uit rechtsverhoudingen met derden die tot stand komen door of via de gebruikmaking van de Website.

Indien TLMC informatie geheel of gedeeltelijk verwijdert, dan is zij daartoe niet gehouden en is zij niet aansprakelijk indien de informatie daardoor niet juist of onvolledig is, ook niet voor de nadelige gevolgen daarvan.

Hoofdstuk V Koop op afstand

artikel 34. Toepasselijkheid

 1. Het bepaalde in hoofdstuk V is toepasselijk op overeenkomsten die uitsluitend via communicatietechnieken, zoals via het internet, op afstand worden gesloten.
 2. Het bepaalde in hoofdstuk I, IV en VII is integraal toepasselijk op overeenkomsten die op afstand tot stand komen, tenzij in hoofdstuk V daarvan uitdrukkelijk afgeweken wordt, in welk geval de in hoofdstuk V opgenomen afwijkende regeling toepasselijk is.

artikel 35. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Contractspartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TLMC langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Op dat moment komt de overeenkomst tot stand. De overeenkomst kan echter ook tot stand komen indien TLMC uitvoering geeft aan de overeenkomst zonder voorafgaande bevestiging van het aanbod.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

artikel 36. Privacy en promotie

 1. Bij het gebruik van de website van TLMC, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan TLMC gebruik maken van persoonlijke informatie van de Contractspartij. Klik hier voor meer informatie over het Privacy beleid
 2. TLMC kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand, zoals de vraag of de Contractspartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien TLMC goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering nadere voorwaarden te stellen zonder dat zij in gebreke komt in de uitvoering daarvan.
 3. de Contractspartij die zich op de website van TLMC registreert, kan er voor kiezen om promotionele e-mailberichten te ontvangen. de Contractspartij kan zich op een later moment weer op ieder moment afmelden (opting-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails. Het kan enkele dagen duren voordat een afmelding is verwerkt.

Hoofdstuk VI Algemene voorwaarden voor koop op afstand door consumenten (volgens het model van Thuiswinkel Waarborg

artikel 37. Toepasselijkheid

 1. Het bepaalde in hoofdstuk VI is toepasselijk op overeenkomsten voor koop op afstand die met consumenten gesoten worden.
 2. Het bepaalde in hoofdstuk I, IV, V en VII is integraal toepasselijk op overeenkomsten met consumenten die op afstand tot stand komen, tenzij in hoofdstuk VI daarvan uitdrukkelijk afgeweken wordt, in welk geval de in hoofdstuk VI opgenomen afwijkende regeling toepasselijk is.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

artikel 38. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage II van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage II hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

artikel 39. Identiteit van de ondernemer

TLMC, Postbus 96, 5000 AB Tilburg.

Telefoonnummer: 088-2240100, bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:30 uur.

E-mailadres: info@advocabo.com

KvK-nummer: 59474734

Btw-identificatienummer: NL853510593B01.

artikel 40. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

artikel 41. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

artikel 42. Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

artikel 43. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

artikel 44. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

artikel 45. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

artikel 46. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

artikel 47. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

artikel 48. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

artikel 49. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

artikel 50. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

artikel 51. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

artikel 52. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Hoofdstuk VII Algemene slotbepalingen

artikel 53. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en de Contractspartij en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen, is Nederlands recht van toepassing, ook indien de Contractspartij zich op enig moment in het buitenland bevindt of aldaar gevestigd is.

artikel 54. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen, ook die uit onrechtmatige daad, kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het ui­ter­ste hebben ingespannen een ge­schil in onderling overleg te beslech­ten.

 

artikel 55. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Brabant.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

© De inhoud van deze algemene voorwaarden is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze algemene voorwaarden mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TLMC worden verveelvoudigd, digitaal opgeslagen of anderszins worden vermenigvuldigd, anders dan ter kennisneming van de inhoud daarvan voor het doel en in het kader waarvan deze zijn opgesteld voor TLMC.